Baiona informa dos campamentos de verán da Xunta específicos para persoas con discapacidade

O Departamento de Servizos Sociais do Concello de Baiona informa que a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia oferta 185 prazas en campamentos específicos para persoas con discapacidade entre 11 e 45 anos. Permiten gozar, durante 10 días, dunha estadía socializadora e de convivencia, nun espazo lúdico, humano, integrador, formativo e seguro; mediante o desenvolvemento de actividades dirixidas ao fomento de habilidades sociais, ao contacto coa natureza e o mar, ao coñecemento da propia cultura e á educación para a saúde. O prazo para presentar as solicitudes está aberto ata o día 4 de xuño incluído.

Ofértanse 185 prazas no Albergue Xuvenil Gandarío de Bergondo (A Coruña), na Residencia de Tempo Libre de Panxón, Nigrán (Pontevedra), e na Residencia de Tempo Libre do Carballiño (Ourense). O prezo total do campamento é de 125 €. Ese importe pódese reducir nun 50% se a persoa ten o título de familia numerosa e nun 25% se ten Carné Xove. Estes descontos non serán acumulables en ningún caso. A tramitación dos campamentos corresponde á Xunta de Galicia pero aquelas persoas interesadas poden informase no Departamento de Servizos Sociais do Municipio solicitando cita presencial previa ou chamando por teléfono ao 986 38 59 26.

Para participar nos campamentos de verán para persoas con discapacidade débense cumprir os seguintes requisitos:

– Ter recoñecida unha porcentaxe de discapacidade igual ou superior ao 33%.
– Ter unha idade comprendida entre os 11 e os 45 anos.
– Ter cumprida a idade mínima establecida ao comezo da quenda e non superar a máxima ao seu final.
– Estar empadroados nalgún concello de Galicia.
– Non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio. (Diagnosticado positivo por COVID-19 segundo os criterios médicos vixentes).
– Non presentar trastornos que poidan alterar a convivencia durante o transcurso da actividade.
– Ter unha capacidade mínima de comunicación e de participación nas actividades que se van a desenvolver.
– Ter unha mobilidade acorde coas características da instalación que solicita.

Máis información: https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans-e-programas/campamentos-de-veran-especificos-para-persoas-con-discapacidade-2021