Goberno e comunidades autónomas acordan manter a duración do curso escolar ata xuño

O Ministerio de Educación e Formación Profesional (MEFP) acordou coas comunidades autónomas que se manterá a actividade educativa durante o terceiro trimestre, de momento a distancia, en función das restricións sanitarias, e que o curso non se prolongará máis aló do mes de xuño. Durante o período estival as administracións organizarán ou apoiarán a realización de actividades de reforzo voluntarias.

Así se decidiu na Conferencia Sectorial de Educación celebrada por videoconferencia e presidida pola ministra de Educación e Formación Profesional, Isabel Celaá, e na que participaron o secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana; a secretaria xeral de Formación Profesional, Clara Sanz, o subsecretario do MEFP, Fernando Gurrea, e os conselleiros de Educación de todas as comunidades autónomas.

«O Ministerio de Educación e Formación Profesional recoñece e agradece o enorme esforzo que están a realizar os alumnos e alumnas, as familias e os profesores. Ningún estudante vai perder o curso por esta situación excepcional. O noso principal obxectivo é coidar ás persoas e cara a elas diríxense as decisións que tomamos», asegurou a ministra Isabel Celaá.

O MEFP e as comunidades autónomas acordaron que, para que os estudantes non perdan o curso e poidan continuar avanzando na súa formación, tendo en conta de maneira especial a situación dos máis vulnerables, a avaliación será continua, a promoción de curso será a norma xeral e a titulación debe ser a práctica habitual para aqueles alumnos que finalicen 4º de ESO ou 2º de Bacharelato e FP. Unha decisión que, en todo caso, será tomada polo claustro de profesores no seu conxunto.

Este terceiro trimestre que acaba de comezar aproveitarase para a recuperación, o repaso e o reforzo con actividades globalizadoras e interdisciplinares e debidamente titorizadas. A actividade centrarase nas aprendizaxes e competencias imprescindibles evitando sobrecargar ao alumnado. No caso de que se manteña a formación a distancia, mobilizaranse os recursos e medios de apoio necesarios para que o profesorado desenvolva o seu labor nas mellores condicións posibles.

Ademais, durante este período, as administracións e centros educativos farán un especial esforzo por identificar o alumnado que non está conectado e prepararán plans específicos de recuperación do vínculo escolar e de reforzo que lles axuden a reincorporarse á actividade educativa tan pronto como sexa posible.

Unha vez finalizado o curso, durante o verán, as administracións organizarán ou apoiarán a realización de actividades de reforzo voluntarias combinadas con actividades lúdicas, contando co concurso do voluntariado e en contacto cos centros educativos e os seus docentes.

De fronte ao próximo curso, o MEFP e as comunidades autónomas acordaron que as administracións educativas, os centros e o profesorado organizarán plans de recuperación e adaptación do currículo e das actividades educativas, que permitan avanzar a todo o alumnado e especialmente dos máis atrasados.

Tal e como se acordou na anterior conferencia sectorial, celebrada a finais de marzo, a EVAU/EBAU celebrarase entre o 22 de xuño e o 10 de xullo en convocatoria ordinaria e antes do 10 de setembro en convocatoria extraordinaria, a condición de que a evolución da pandemia permítao.