Prorrógase durante 60 días a vixencia dos carnés de conducir que caduquen durante o estado de alarma

O Ministerio do Interior ditou unha orde pola que se prorroga durante 60 días a vixencia dos permisos de conducir que caduquen durante o estado de alarma.

A orde, publicada este sábado no Boletín Oficial do Estado (BOE), sinala que “os permisos e licenzas de condución, así como outras autorizacións administrativas para conducir, cuxo período de vixencia venza durante o estado de alarma, quedarán automaticamente prorrogados mentres dure o mesmo e ata sesenta días naturais despois da súa finalización”.

A resolución, asinada polo ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, tamén afecta os permisos de condución estranxeiros válidos para conducir en España. A lei establece que estes permisos son válidos durante seis meses desde a chegada a España e que, vencido ese prazo, os condutores estranxeiros deben trocar o permiso do seu país por un español.

A orde publicada hoxe no BOE establece que o cómputo deses seis meses queda paralizado durante o estado de alarma, e renovarase unha vez finalizado ese período. Por tanto, os permisos de condución estranxeiros para os que non vencese os seis meses legais seguen sendo válidos durante o estado de alarma.

RESTRICIÓNS PARA OS VEHÍCULOS ESENCIAIS

A resolución tamén afecta a determinados vehículos que prestan servizos esenciais como a distribución de medicamentos, material sanitario ou alimentos.

O Real Decreto polo que se estableceu o estado de alarma sinala que o ministro do Interior “poderá acordar o peche á circulación de estradas ou tramos delas por razóns de saúde pública, seguridade ou fluidez do tráfico ou a restrición nelas do acceso de determinados vehículos polos mesmos motivos”.

A orde ditada este sábado sinala que estas restricións que se poidan establecer non afectarán a:

a) Os vehículos de auxilio na estrada.

b) Os vehículos e servizos de conservación e mantemento de estradas.

c) Os vehículos de distribución de medicamentos e material sanitario.

d) Os vehículos de recollida de residuos sólidos urbanos.

e) Os vehículos destinados á distribución de alimentos.

f) O transporte de materiais fundentes.

g) Os vehículos destinados a transporte de combustibles.

h) Os vehículos de transporte de gando vivo.

i) O transporte de mercadorías perecedoiras (froitas, verduras frescas e outros), sempre que a mercadoría perecedoira supoña polo menos a metade da capacidade de carga útil do vehículo ou ocupe a metade do volume de carga útil do vehículo.

j) Os vehículos da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos.

As restricións tampouco afectarán a outros vehículos “que contribúen a garantir a subministración de bens ou a prestación de servizos esenciais para a poboación”.

O propio Real Decreto de estado de alarma xa sinalaba que esas restricións non afectaban os vehículos de emerxencia nin aos vehículos policiais.

A orde asinada polo ministro do Interior foi ditada, como o resto das resolucións establecidas ao amparo do Real Decreto de estado de alarma, co fin de protexer a saúde e seguridade dos cidadáns, conter a progresión da enfermidade e reforzar o sistema de saúde pública. Neste apartado, o obxectivo é garantir o abastecemento de bens de primeira necesidade e a prestación de servizos esenciais para a sociedade.

Para facer efectiva esta medida e garantir a unidade e coordinación na súa execución, a orde establece que o Director Xeral de Tráfico, Pere Navarro, informe da mesma “aos responsables de tráfico das Comunidades Autónomas, ou, no seu caso, das entidades locais que teñen asumidas competencias en materia de tráfico”.