Nigrán, entre os concellos que non poden recibir subvencións da Xunta por non presentar as contas

Nigrán non poderá optar ás subvencións da Xunta de Galicia para os concellos mentres non presente a Conta Xeral do ano 2017 no Consello de Contas, polo que, cando menos, non poderá optar xa ás subvencións convocadas para o ano 2019 para a dotación de novidades editoriais en galego en formato libro (papel) e para a mellora das coleccións bibliográficas, con destino ás bibliotecas de titularidade municipal ou para a creación e/ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais. No ano 2017 o Concello de Nigrán recibira 17.889,85 euros para a mellora de infraestruturas, instalacións e equipamentos, ou no ano 2018 para a dotación de novidades editoriais recibira 3.609,74 euros, cantidades ás que este ano non poderá optar.

“O procedemento para a aprobación definitiva das contas precisa, desde a convocatoria da Comisión de Contas, case dous meses para a súa aprobación inicial”, sinala José Cuevas, voceiro de Nigrán Decide”, para engadir que, “despois das subvencións perdidas o ano pasado por parte do goberno de Nigrán, este ano non vai poder optar a estas liñas de subvencións. Parece que a este goberno non lle preocupa moito a achega de cartos para a mellora de servizos para a veciñanza”.

Ademais das dúas liñas de subvencións citadas, o Concello de Nigrán non podería optar, se a convocatoria de subvencións por parte da Xunta de Galicia se realizase neste ano nas mesmas datas que no ano 2018, a outras liñas de subvencións como poderían ser as que convoca para o Centro de Información á Muller. “A política propagandística do goberno de Nigrán para ocultar as carencias da súa capacidade de xestión, está custándolle diñeiro a toda a veciñanza”, finaliza Cuevas.

Segundo UCN, pode supoñer a perda de máis de 500.000€

O partido independente Unión Centrista de Nigrán (UCN), por medio do seu portavoz Antonio Fernández Comesaña, tamén lamenta que o Concello de Nigrán sexa un dos incumpridores na presentación e rendición das contas do ano 2017 -a pesar das múltiples denuncias formuladas polo seu grupo-, como consecuencia da denuncia formulada polo Consello de Contas á Consellería de Presidencia da Administración autonómica, para que proceda a bloquear a concesión de subvencións polo grave incumprimento na rendición da Conta Xeral do exercicio 2017, “circunstancia que xa viñamos advertindo que podería suceder, pero que con todo, tanto o alcalde como a concelleira de Facenda parece que nada lles importou, pero lamentablemente os prexudicados serán os veciños de Nigrán, ao verse privado o Concello para percibir as subvencións (servizos sociais, fomento de emprego, turismo, emerxencia social e educadores, turismo etc.) por parte da Xunta, e que pode supoñer máis de 500.000€ perdidos para as arcas municipais”.

UCN denuncia que non só deixou de renderse a Conta Xeral e sen remitir ao Consello de Contas nin ao Ministerio de Facenda e Xunta, senón que a día de hoxe, nin tan sequera está aprobada a liquidación do orzamento do ano 2017, infrinxindo gravemente o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que no seu art. 191.3 establece como data tope antes do día primeiro de marzo do exercicio seguinte, e que haberá de remitirse copia ao Ministerio de Facenda e Xunta de Galicia, antes do 31 de marzo -e que xa acumula case un ano de atraso- “pero á vista dos acontecementos, moito temémonos que ata marzo ou abril vai resultar imposible enviar ao Consello de Contas a rendición de contas, xa que previamente haberá de ser ditaminada pola comisión informativa de Facenda e sometela a exposición pública, para finalmente ser aprobada polo Pleno da Corporación, correndo o risco ademais, de que o Estado conxele as entregas a conta na Participación dos Tributos do Estado, o que supón máis de 260.000€ mensuais, o que demostra unha grave irresponsabilidade política do alcalde Juan González”.

UCN lembra que non só por imperativo legal hai que presentar as contas en prazo, senón tamén, para dar cumprimento e información ao cidadán, de acordo co disposto na Lei de Transparencia e Bo Goberno, “que lamentablemente este goberno parece ignorar convertendo a Nigrán nun campión do escurantismo e falta de transparencia na xestión económica, ou é que o alcalde ten medo a que lle fiscalicen as contas?”.

Fernández Comesaña, non entende como un Concello que dispón de Interventor e Tesoureira -funcionarios con Habitación Nacional-, sexa incapaz de cumprir en prazo coa rendición das súas contas, “polo que haberá de depurarse as responsabilidades e prexuízos que puidesen ocasionarse por posibles quebrantos económicos á Facenda Local na actuación de funcionarios e autoridades responsables, por culpa, dolo ou neglixencia graves nas súas actuacións, dado o alarmante pasotismo do goberno local”, conclúe o portavoz independente.