UCN reprocha ao goberno local haber ocultado a tramitación dunha modificación urbanística

O partido Independente Unión Centrista de Nigrán (UCN), por medio do seu portavoz Antonio Fernández, reprocha ao goberno local o ocultar durante máis dun ano a tramitación da modificación singular número 25 das Normas Subsidiarias de Plan Urbanístico do Concello de Nigrán (NNSS), sen información nin coñecemento algún dos grupos da oposición, tal e como se puxo de manifesto na Comisión Informativa de Urbanismo.

UCN, sen entrar a valorar en profundidade o contido da modificación -ante o escaso tempo dispoñible-, incluso podendo compartir a posible conveniencia de seguir traballando coa actual normativa urbanística, e mesmo, a súa adaptación á recente Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, considera extremadamente grave a actitude, tanto do alcalde Juan González, como do concelleiro de Urbanismo Diego Moreira, “que non tivesen a máis mínima sensibilidade de informar os grupos da oposición durante a súa tramitación, do contido da modificación puntual das NNSS que estaban a realizar os técnicos municipais, máxime cando está en marcha a elaboración do PXOM, mesmo coa renuncia por parte do actual equipo redactor a seguir coa súa tramitación, sen que aínda se teña resolto o futuro do documento urbanístico do municipio, polo que dá a impresión que o goberno xa tira a toalla e renuncia a ter o Plan nesta lexislatura”.

“UCN vén advertindo reiteradamente dos escandalosos incumprimentos -e das falsas expectativas creadas aos cidadáns- nos prazos establecidos na redacción do PXOM, desde xuño de 2008 en que foi adxudicada á UTE Arnaiz- Tinsa, S.A., cuxa quebra se produciu pouco despois dunha aprobación inicial irregular levada a cabo polo PP, que unicamente posibilitou a que a empresa cobrase por un traballo moi deficiente, e que mesmo, agora está a custar moito esforzo en corrixir as múltiples deficiencias advertidas, non só polos técnicos municipais, senón tamén, polos demais membros da corporación, para pouco tempo despois saír correndo e con máis de 100.000€ cobrados”, lembra Fernández Comesaña.

“Con todo, a finais do ano 2014 o PP aprobou tamén unha cesión do contrato á empresa EPTISA, para continuar cos traballos, e vendendo que en breve prazo Nigrán contaría con novo PXOM, pero con todo a día de hoxe aínda seguimos igual, coa nova empresa que cambiou o accionariado no ano 2016, pasando a estar controlada por un grupo investidor Chinés, que o pasado verán renuncia tamén a seguir traballando na redacción do PXOM, polo que a situación é tremendamente preocupante para os veciños, que non ven horizonte nin futuro”.

Fernández Comesaña advirte ao goberno local, que precisamente na tramitación desta modificación puntual das NNSS, non poidan presumir de transparencia, participación e diálogo, como veñen invocando reiteradamente, e que ademais, tampouco recolle claramente o desenvolvemento do art. 40 da citada Lei do solo de Galicia, para posibilitar a rehabilitación e ampliación das vivendas antigas en solo rústico ou de núcleo rural, que tantos quebradizos de cabeza está a xerar aos veciños, que se atopan con numerosos obstáculos e trabas burocráticas municipais á hora de tramitar a súa rehabilitación, impedindo o asentamento da poboación, así como o embelecemento e mellora das construcións no medio rural.

Anuncios