Zona Franca investirá 2,8 millóns na construción de novas naves de aluguer en Porto do Molle

Como informou a delgada do Estado, Teresa Pedrosa, o Consorcio da Zona Franca de Vigo (CZFV) prevé investir 51,6 millóns de euros en 2018, cantidades fundamentalmente destinadas a obras para ampliar os polígonos de Balaídos (3 millóns en 2018, cifra que chega a 30 millóns no plan plurianual) e o Parque Tecnolóxico (12 millóns en 2018, cifra que chega a 24 millóns no plan plurianual), para desenvolver a primeira fase da PLISAN (3,7 millóns en 2018), en melloras da área comercial de Bouzas (4,5 millóns) e a construción de novas naves para o aloxamento de empresas (6,8 millóns entre Porto do Molle e Balaídos). Os investimentos nos capítulos de emprendemento, internacionalización e innovación tamén destacan nestes orzamentos que foron aprobados esta tarde en sesión plenaria xa que a iso destínanse 3,6 millóns de euros.

Para poder levar a cabo a ampliación do PTL e ante a caída do plan xeral de Vigo o Consorcio tramitou este plan ante a Xunta mediante a figura dun proxecto sectorial supramunicipal. Neste proxecto, a Zona Franca prevé investir 11.802.000 millóns de euros. Trátase dunha ampliación de superficie de 200.000 metros cadrados que poderán aloxar importantes empresas do sector terciario.

A rehabilitación do edificio Siemens para o proxecto Emprendemar na ETEA é outra dos grandes investimentos destes orzamentos que comeza con 400.000 euros en 2018 pero ten unha partida plurianual de 6.5 millóns. Nas táboas tamén destaca a consignación de 7 millóns de euros (cinco en 2018 e dous en 2019) para dotar a Vigo dun moderno Centro de Transportes que mellore todos os aspectos loxísticos do transporte de mercadorías por estrada. Debido a unha serie de atrasos na elección do emprazamento as anualidades recollidas no orzamento de 2017 trasladáronse un ano.

Así mesmo, incluíronse 4 millóns de euros como dotación inicial para investimentos relacionados coa recuperación, en asociación co Concello de Vigo, do complexo industrial da Panificadora. Esta contía xa figuraba no orzamento do 2017 pero trasládase ao 2018 por estimar que a peche do exercicio 2017 resultará difícil a súa execución. O Consorcio considera que este é un proxecto cuxa definición de usos e desenvolvemento atópase nunha fase inicial polo que o seu reflexo orzamentario deberá adaptarse no futuro ao que resulte das devanditas definicións.

Entre os investimentos previstos para o próximo ano figuran 2,8 millóns para promover novas naves industriais de aluguer para pequenas e medianas empresas en Porto do Molle xa que nestes momentos o Consorcio non dispón de naves libres en ningún dos parques que administra e outros 4 millóns para novas naves no polígono de Balaídos.

Para construír un novo centro de negocios na avenida de Balaídos, que tanto pola súa arquitectura como pola actividade que albergue será un edificio singular que contribuirá á renovación da contorna do principal polígono urbano, o Consorcio destina 3 millóns en 2018 e outros tantos no 2019 e, en previsión de que nun prazo medio póidase levantar un edificio máis noutra parcela situada na mesma avenida e tamén propiedade do Consorcio, os orzamentos plurianuais prevén outros 8 millóns para executar entre 2020 e 2021. Tamén se contempla, en previsión plurianual, a construción de novas dotacións para favorecer o emprendemento en Vigo.

Dez anos de resultados positivos

As contas do Consorcio e o seu grupo de sociedades correspondentes ao exercicio de 2016 destacan por presentar un resultado de explotación positivo de 13,7 millóns de euros e un resultado do exercicio positivo de 14,7 millóns de euros, o que demostra a capacidade financeira e solvencia desta institución pública.

Tras lograr resultados positivos en 2016 por dez anos consecutivos, o Consorcio mantén un nivel de solvencia por encima do 90% e unha ausencia total de endebedamento.

O volume de investimentos contabilizados no exercicio foi de 26 millóns de euros, dos que 9 corresponden a custos de desenvolvemento de chan industrial, e 16,8 mm corresponden fundamentalmente a investimentos en naves para arrendar e no proxecto de acometida de alta tensión, ambos no Polígono de Balaídos. Dos investimentos en chan 7 mm corresponden a provisións constituídas para reclamacións pendentes de resolución e pago.

A cifra de negocios foi de 15,7 millóns de euros, dos que a vendas de chan corresponden 1,3 millóns e a arrendamentos 14,2 millóns.