O Consello Interterritorial acorda ceas e comidas do Nadal dun máximo de 10 persoas

O Consello Interterritorial acordou hoxe un conxunto de medidas para a celebración das próximas festas do Nadal. O obxectivo é modificar certos costumes para garantir a seguridade e o control da pandemia procurando o menor impacto no desenvolvemento das festas. Trátase dun marco común que axudará ás comunidades autónomas e a poboación en xeral a planificar un Nadal diferente sen quitarlles o espírito que as fai unha das festas máis apreciadas pola cidadanía.

O documento de referencia sinala que estas recomendacións requiren un labor de coordinación entre todos os niveis, nacional, autonómico e local e traballar conxuntamente cos municipios e as organizacións de comerciantes, axentes sociais, culturais e deportivos.

As medidas exponse nun escenario no que a situación epidemiolóxica ten unha tendencia descendente pero con situacións distintas nas diferentes CCAA e, por tanto, poderán estar suxeitas a restricións que poden variar dependendo da evolución epidemiolóxica das mesmas, de acordo ao establecido no documento de Actuacións de Resposta Coordinada para o control da transmisión de COVID-19 e a normativa desenvolvida en cada comunidade autónoma.

Nestas festas do Nadal, segundo especifícase no mesmo acordo, deberanse reforzar as mensaxes sobre as medidas de prevención, incluídas as relacionadas coa ventilación e as actividades ao aire libre.

Así, débense ter sempre en conta as 6 M: Máscara (uso de máscara todo o tempo posible), Mans (lavado de mans frecuente), Metros (mantemento da distancia física), Maximizar ventilación e actividades ao aire libre (manter as xanelas e portas abertas na medida en que sexa seguro e factible segundo a temperatura), Minimizar número de contactos (preferiblemente sempre a mesma burbulla) e en caso de síntomas, diagnóstico ou contacto dun caso de COVID-19 “quedo na casa”.

Entrada e saída nas CCAA e cidades autónomas

O acordo sinala que entre o 23 de decembro e o 6 de xaneiro as CCAA e cidades autónomas farán efectiva a limitación da entrada e saída prevista no artigo 6.1 do Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro, salvo para aqueles desprazamentos, adecuadamente xustificados, que se produzan por algún dos motivos previstos, así como para acudir aos lugares de residencia habitual de familiares ou achegados.

Con todo, á vista da evolución da situación epidemiolóxica, as comunidades autónomas e cidades con Estatuto de autonomía poderán establecer que esta última condición unicamente resulte aplicable en días determinados.

Ademais, cabe destacar que o previsto neste apartado non será de aplicación en Canarias nin Baleares debido ás características propias da insularidade. Nestes territorios dispoñeranse das medidas que resulten oportunas.

Encontros con familiares e achegados

Respecto aos encontros familiares ou con achegados para celebrar as comidas e ceas do Nadal dos días 24, 25 e 31 de decembro e 1 de xaneiro indícase que non se debe superar o número máximo de dez persoas, salvo que se trate de conviventes.

En todo caso, recoméndase que pertenzan ao mesmo grupo de convivencia. Ademais, deberase ter especial precaución e coidado coas persoas en situación de vulnerabilidade.

Doutra banda, recoméndase aos estudantes que regresan a casa para as vacacións que limiten as interaccións sociais e extremen as medidas de prevención os 10 días antes. Ademais, deberán aterse ás medidas preventivas aplicables en cada comunidade e cidade autónoma. E, unha vez en casa, deben limitar os contactos, respectar a súa burbulla de convivencia e interactuar sobre todo ao aire libre, en lugar de no interior.

Mobilidade nocturna e eventos do Nadal

En canto á mobilidade nocturna nas noites do 24 ao 25 de decembro e do 31 de decembro ao 1 de xaneiro as comunidades e cidades autónomas farán efectiva a limitación da liberdade de circulación das persoas en horario nocturno prevista no artigo 5 do Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro, podendo determinar que a hora de comezo desta limitación comece, como moi tarde ás 1:30 horas e unicamente para permitir o regreso ao domicilio. O acordo subliña que en ningún caso utilizarase esta ampliación horaria para desprazarse a encontros sociais.

Respecto aos eventos do Nadal, organizados entre o 23 de decembro e o 6 de xaneiro, as comunidades e cidades autónomas non permitirán a celebración de eventos presenciais con elevada afluencia de público, salvo que se garanta o cumprimento do establecido no documento de “Recomendacións para eventos e actividades multitudinarias no contexto de nova normalidade por COVID-19 en España”.

Así mesmo, recoméndanse celebracións que poidan garantir o cumprimento das normas de hixiene e prevención, tales como cabalgatas estáticas en lugares onde se poida controlar o acceso, badaladas virtuais ou retransmisións de eventos do Nadal por televisión ou outras opcións telemáticas.

De forma xeral, será a autoridade sanitaria a que deberá avaliar os riscos de transmisión de SARSCoV-2 asociados a eventos ou actividades multitudinarias, prevendo a adopción de medidas oportunas para reducir o risco.

Hostalería e vía pública

Os establecementos hostaleiros seguirán as normas de aforo e prevención, así como o resto de restricións vixentes en cada comunidade e cidade autónoma. En particular, no interior, especifícase que se garantirá unha adecuada ventilación natural ou mecánica. Recoméndase tamén reforzar a mensaxe de facer uso da máscara cando non se estea comendo nin bebendo e evitar comer do mesmo prato.

En coordinación coas entidades locais, recoméndase, en todo caso, favorecer un maior uso da vía pública ao aire libre de maneira que haxa máis espazos dispoñibles para a cidadanía, así como para a realización de eventos culturais, actividades para a infancia ou para a hostalería e o comercio, respectando sempre o disposto anteriormente en relación coa celebración de eventos do Nadal con elevada afluencia de público.

Cabe destacar que se prohibe comer e beber na vía pública fóra dos espazos acondicionados para iso.

Eventos deportivos e culturais

O documento especifica que non se poderán celebrar grandes eventos deportivos e, no seu lugar, recoméndanse modalidades de participación virtual. E, as actividades do Nadal tradicionais que se celebren en cinemas, teatros, auditorios, carpas de circo ou similar realizaranse respectando o aforo previsto na comunidade ou cidade autónoma correspondente.

Cando sexa posible, as citadas actividades levaranse a cabo ao aire libre e sempre garantindo que se cumpre a distancia de seguridade para minimizar o contacto entre os asistentes.

Celebracións relixiosas

Pola súa banda as cerimonias relixiosas en espazos pechados seguirán as normas de aforo establecidas en cada comunidade e cidade autónoma. Recoméndase evitar os cantos e usar no seu lugar música pregravada. Así mesmo, deberanse evitar as mostras físicas de devoción ou tradición (bicos, contacto sobre imaxes, esculturas, etc.) substituíndoas por outras que non conleven risco sanitario.

A celebración de eventos relixiosos, tales como a misa do galo, non será óbice para o cumprimento da regulación relativa á limitación da liberdade de circulación das persoas en horario nocturno. Por iso, recoméndase ofrecer como alternativa servizos telemáticos ou por televisión.

Comercio e transporte

En canto ás compras recoméndase á poboación que as organice con antelación para evitar as grandes aglomeracións en rúas e centros comerciais. Ademais, os comercios e rúas comerciais respectarán o aforo previsto na comunidade ou cidade autónoma correspondente, asegurándose o mantemento da distancia interpersoal de seguridade.

Durante o período do Nadal, trasládase ás administracións competentes a conveniencia de aumentar a frecuencia de horarios do transporte público para evitar as aglomeracións, garantindo unha adecuada ventilación e o cumprimento das medidas de prevención, que inclúen non comer e facer un uso correcto da máscara. Con todo, sempre que sexa posible, os desprazamentos é mellor que se fagan en transporte ao aire libre.

Centros residenciais socio-sanitarios

No apartado no que se abordan os centros residenciais socio-sanitarios recoméndase que, naqueles casos en que os residentes realicen unha saída máis prolongada con motivo das celebracións do Nadal, estas queden restrinxidas a un único domicilio e mantéñase unha burbulla de convivencia estable.

Ao seu reingreso aconséllase a realización dunha proba de diagnóstico de infección activa e os días posteriores ao mesmo extremaranse as medidas de vixilancia e prevención.

Coordinación cos municipios

Por último, recoméndase establecer unha coordinación efectiva coa Federación Española de Municipios e Provincias e as Federacións Rexionais de Municipios. O obxectivo, informar da situación epidemiolóxica e acordar medidas que se implementen nos municipios e que posibiliten o goce dunhas celebracións do Nadal diferentes por parte da cidadanía, con actividades ao aire libre, e cumprindo as medidas de prevención (6 M) e de limitación de agrupacións de persoas que sexan aplicables.