Sanidade ordena o peche de discotecas, salas de baile e bares de copas

O Ministerio de Sanidade e as comunidades autónomas acordaron por unanimidade, no Consello Interterritorial celebrado de forma extraordinaria, actuacións coordinadas en Saúde Pública para actuar ante o incremento de casos da COVID-19.

“Trátase da primeira vez na democracia que se declararon formalmente medidas coordinadas en materia de Sanidade que van ser adoptadas de forma conxunta por todas as comunidades e cidades autónomas”, resaltou o ministro de Sanidade, Salvador Illa, quen engadiu que “iso demostra unha vez máis o traballo compartido e coordinado que estamos a facer, desde o inicio da pandemia, para previr a transmisión da COVID-19 e protexer a saúde do conxunto dos cidadáns e cidadás, cousa que quero agradecer a todas as comunidades autónomas”.

Estas medidas céntranse no control da transmisión nos ámbitos que actualmente son a orixe dos brotes epidémicos de maior impacto e risco e naquelas que poidan controlar a transmisión comunitaria asociada a eses brotes que se detectan a través da Rede Nacional de Vixilancia Epidemiolóxica.

O lecer nocturno é actualmente a orixe dos brotes epidémicos con maior número de casos asociados, unha media de 31, e ademais son devanditos brotes a orixe dunha gran parte da transmisión comunitaria actual e de casos en varias comunidades autónomas.

Por iso, unha destas medidas consiste no peche de discotecas, salas de baile e bares de copas con e sen actuacións musicais en directo. E, de forma complementaria, nos establecementos de hostalería, restauración, terrazas e bares/restaurantes de praia débese garantir a distancia interpersoal mínima de 1,5 metros no servizo en barra e tamén entre mesas, cun máximo de 10 persoas por mesa. O horario de peche dos establecementos será a 1:00 h. como máximo, sen que poidan admitirse novos clientes a partir das 00:00 h.

Outro dos ámbitos de actuación son os eventos multitudinarios. Nestes, ao ser de carácter planificado, deberase realizar unha avaliación do risco por parte da autoridade sanitaria conforme ao previsto no documento “Recomendacións para eventos e actividades multitudinarias no contexto de nova normalidade por Covid-19 en España”, acordado na Comisión de Saúde Pública do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. En función desta avaliación, cada evento deberá contar coa autorización da comunidade autónoma.

Centros sociosanitarios

Os centros sociosanitarios, que son o ámbito no que se produce o maior incremento de brotes detectados nas últimas semanas e dado que os residentes neles son o grupo vulnerable máis importante e prioritario en canto a medidas de redución de risco, centran outras tres das medidas acordadas.

Por unha banda, realizar probas PCR a todos os novos ingresos nos centros sociosanitarios de carácter residencial, con 72 horas de antelación como máximo. Tamén se fará aos empregados/as que regresen de permisos e vacacións, e aos novos traballadores/as que se incorporen.

Así mesmo, limitaranse as visitas a unha persoa por residente, extremando as medidas de prevención, e cunha duración máxima dunha hora ao día. E, garantirase o escalonamiento das mesmas ao longo do día. Estas medidas poderanse exceptuar no caso de persoas que se atopen en proceso do final da vida. Ademais, limitaranse ao máximo as saídas dos residentes.

Salvador Illa agradeceu o estrito cumprimento das medidas implantadas “sobre todo ás persoas maiores” e lanzou unha mensaxe aos mozos remarcándolles a importancia de ser disciplinados: “Non podemos ignorar que o virus está a circular entre nós e que hai que ser moi rigoroso mentres non teñamos unha vacina”.

O documento aprobado no seo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde recolle, doutra banda, que en caso de brote epidémico, realizaranse cribados con probas PCR naquelas poboacións de risco e potencialmente expostas (por exemplo: residentes en centros socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de vivendas afectadas, colectivos vulnerables, etc.).

Pola súa banda respecto ao consumo de alcol non autorizado en vía pública reforzaranse os controis para impedilo así como aqueloutras actividades non permitidas na vía pública. Neste sentido, as comunidades autónomas e concellos aplicarán as sancións correspondentes.

E, no consumo de tabaco e cigarros electrónicos só se poderá exceptuar a obrigación de uso de máscara durante o consumo de tabaco ou cigarros electrónicos na vía pública ou en espazos ao aire libre, nos supostos en que poida garantirse o mantemento dunha distancia con outras persoas de, polo menos, 2 metros.

Recomendacións e capacidades sanitarias

O acordo do Consello Interterritorial inclúe tres recomendacións: realizar periodicamente, e na medida do posible con carácter polo menos quincenal, probas PCR aos traballadores de centros sociosanitarios que estean en contacto directo con residentes, recomendar á cidadanía a limitación dos encontros sociais fóra do grupo de convivencia estable e ao mesmo tempo que estes se limiten a un máximo de 10 persoas.

O documento especifica que se garantirán os medios e capacidades dos sistemas sanitarios para o cumprimento do previsto no Plan de Resposta Temperá nun escenario de control da pandemia por COVID-19.

A Declaración de Actuacións Coordinadas manterá a súa vixencia ata que se produza a súa revogación expresa polo Ministro de Sanidade, previo acordo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, con audiencia de todas as comunidades e cidades autónomas.