Araújo propón a creación dun “centro comercial on line” para o pequeno comercio de Gondomar

Dende o Grupo Municipal de Manifesto Miñor-En Marea veñen de presentar formalmente no Concello de Gondomar unha serie de propostas para actuar con visión de futuro e afondo a respecto do comercio local. “É dicir, aproveitando a conxuntura actual provocada polo COVID-19, e a necesidade de reformulación do noso comercio e demais actividades profesionais, de servizos, etc, poñerse dende xa mans á obra sendo o Concello un dos dinamizadores ou facilitadores para acadar obxectivos positivos e facer da Vila de Gondomar un motor, aínda máis potente, tanto da economía local coma da comarca”, sinala Antonio Araújo.

Para Manifesto Miñor-En Marea cómpre facilitar e axudar ao comercio local a se dotar de novas ferramentas para afrontar os novos tempos, pois resulta evidente que a día de hoxe os pequenos comercios están en desvantaxe en comparación con outras fórmulas empresariais lideradas por grandes almacéns e grandes cadeas de téxtiles, mobles e alimentos, etc. “Unha idea podería ser a construción dun centro comercial on line que permita ao pequeno comercio ofrecer os seus produtos e/ou servizos telematicamente”, propón Araújo.

Para isto precisaríase dunha aplicación móbil para smartphone, onde o comercio poida ter catalogadas todas as existencias e ofertas aos potenciais clientes do concello e de fóra. En todo caso, as medidas que se propoñen nesta iniciativa de Manifesto Miñor, teñen vocación de continuidade máis aló de conxunturas puntuais, pois entenden que o comercio local de Gondomar vai seguir estando sometido a competencias e tensións brutais difíciles de afrontar sen o apoio, asesoramento, etc. do Concello e outras Institucións, “e obviamente partindo da súa propia autoorganización”.

“Entendemos que o Concello debe dinamizar e apoiar a reactivación da Asociación de Comerciantes como ferramenta e interlocutor necesarios para poder facer efectivas calquera das iniciativas que vía asesoramento técnico, formativo, orzamentario, etc, que estean na man do Concello ou de outras Institucións podelas levar adiante con consenso e efectividade”, conclúe Araújo.

PROPOSTA DE MANIFESTO MIÑOR-EN MAREA

O Concello debe fomentar o comercio de proximidade entre outras razóns para:

 • Recuperar o comercio local.
 • Favorecer o emprego.
 • Motivar, de novo, as relacións da veciñanza e o contacto. O mercado de proximidade é clave.
 • Diminuír a carga negativa sobre o medio ambiente: contaminación por transporte, embalaxes…

As actuacións municipais deben moverse en dous eixes: un a medio prazo de carácter político-administrativo; e outro máis inmediato de reacción comercial.

O primeiro vai dirixido ao tratamento impositivo en mans do Concello, é dicir, medidas fiscais que axuden a non perder liquidez nos negocios en momentos excepcionais cando os ingresos son escasos: redución, ou mesmo supresión temporal de taxas como a do lixo, da auga… ou de impostos coma o IBI, Rodaxe de vehículos comerciais, ou incluso impostos de apertura, taxas de cambio de titularidade, apertura, etc.

O segundo ten que ver coas medidas a adoptar para atraer aos clientes e saír da crise por “caixa”. Entre outras, propoñemos as seguintes liñas de traballo:

O obxectivo fundamental sería incrementar o número de clientes, a súa fidelización, e o crecemento da compra tanto en número de artigos como en prezo de venta medio. Para elo a atención personalizada, xunto cun mellor servizo e as novas ferramentas de comunicación serán a prioridade. Estes elementos son comúns a todos os comercios de Gondomar sen diferenciar o seu oficio, e dando por suposto que a oferta e a política de prezos son os axeitados para os clientes de Gondomar.

 • Creación dunha imaxe corporativa, con logo identificativo do comercio de Gondomar.
 • Páxina de mercado on line.
 • Canle de pago on line.
 • Tarxeta fidelizadora para os clientes do pequeno comercio.
 • Medios de publicidade.
 • Políticas comerciais adecuadas ás necesidades da veciñanza e ás estacionalidades.

Páxina Web e canle de pago

Unha páxina web que favoreza a compra básica dende o domicilio, onde os comercios asociados poidan presentar ofertar de artigos clave. Estas ofertas terían unha vixencia non superior a tres semanas, e o pagamento faríase on line.

Tarxeta de cliente

Única para todos os comercios, gratuíta. Con diferentes posibilidades de fidelización: ofertas quincenais exclusivas, puntos acumulados a descontar, sorteos o número de tarxeta… pode ser tarxeta de pago.

Medios publicitarios

 • Publicidade directa por buzoneo.
 • Valmiñor TV, Telemariñas… e outras TV locais/comarcais.
 • Cuñas radiofónicas.
 • Valados publicitarios.

Políticas comerciais

Non imos estendernos aquí, só uns apuntamentos que poden servir para favorecer e axilizar as compras.

 • De forma presencial na tenda coas vantaxes de atención personalizada.
 • Servizo a domicilio: xestionando tres días á semana con horario de admisión de pedidos e horario de entrega. Concentrar os pedidos de entrega no mesmo punto de partida.
 • Recollida na tenda sen esperas: pedido feito polo cliente on line, por teléfono.
 • Prepárase en tres horas e listo para entrega e pago na tenda.

Montaxe de campañas estacionais

 • Ao aire libre (zonas peonís) ou a cuberto (pavillón…).
 • Aproveitando eventos, festividades tradicionais…

O análise e as propostas que dende MM achegamos, como xa se dixo ao comezo, van máis aló das conxunturas que agora nos acucian, e en todo caso son un punto de partida que haberá que perfilando con maior profundidade e sobre todo coa participación activa do sector afectado. Poderíase falar tamén de como mellorar a xestión de compras e de stocks, de escaparatismo, da presentación dos produtos nas tendas, da mellora da rotación e a penalización financeira, seguimento da competencia e mellora da rendibilidade, etc.