El pleno de Nigrán desestima las tres reclamaciones realizadas a las últimas modificaciones de crédito

FOTO: CONCELLO DE NIGRÁN // Sesión plenaria.

O pleno extraordinario celebrado no mediodía este venres no Concello de Nigrán acordou a inadmisión das tres reclamacións realizadas sobre as derradeiras modificacións de crédito aprobadas nos últimos plenos. A sesión realizouse con estes únicos puntos na orde do día ante a urxencia de continuar coa tramitación dos mesmos e nos tres casos os informes de Intervención concluían a inadmisión das mesmas por non axustarse aos casos que ampara a lei.

A modificación de crédito de maior importe correspondíase a 164.883,30 € de facturas pendentes de pago a máis dun cento de provedores e que foran aprobadas no pleno ordinario de setembro. Sen embargo, unha reclamación no último día de prazo por parte do actual candidato do PP de Nigrán paralizou o abono das mesmas obrigando a celebrarse este pleno no que os cinco partidos da corporación ratificaron o seu voto con respecto á sesión de setembro para dar novamente luz verde ao pago (PSOE e PP votaron a favor da inadmisión, Nigrán Decide e BNG abstivéronse e UCN votou en contra). Entre estas facturas pendentes e que agora poderán ser abonadas figuran obras de emerxencia realizadas tralos incendios, traballos de entidades sen ánimo de lucro como o Instituto de Estudos Miñoráns, o programa “Vacacións en Paz” de Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, gastos de avogados de funcionarios na operación Patos… «Lamentamos o retraso no pago que supuxo esta reclamación feita polo candidato do PP e pedimos desculpas ás empresas. O Concello ten a obriga de pagar e non de enriquecerse inxustamente nin prexudicar a empresas que prestaron correctamente o seu servizo», mantén o alcalde, Juan González. O candidato do PP ten aínda a posibilidade de presentar un recurso contencioso contra esta resolución de inadmisión do pleno de Nigrán.

Paralelamente, tamén foi inadmitida atendendo aos informes de Intervención a reclamación realizada por un particular á modificación de crédito de 45.771,65 € para un programa temporal de emprego do Concello e a realizada por un funcionario e UCN á modificación de 42.627,49 € para a contratación de persoal para tres departamentos por acumulación de tarefas. Estes 45.771,65 € destinaranse a dous programas temporais de emprego de como máximo 3 anos de duración que permitirán a contratación dun enxeñeiro e dous administrativos (para a área de Contratación) e un auxiliar administrativo (para a área Económica). Estes postos serán cubertos por persoal funcionario interino mentres non se aproba a Oferta Pública de Emprego que permitirá cubrir definitivamente as prazas. Ademais, por motivo de acumulación de tarefas e mediante a modificación de crédito de 42.627 € contratarase durante 6 meses como máximo a un auxiliar administrativo para a Biblioteca Municipal, un auxiliar para Urbanismo e dous auxiliares para Tesourería. Nestes casos a incorporación será inmediata porque o Concello xa dispón dunha bolsa de emprego nestes campos.

Nos tres casos o informe de Intervención recalca que existen tres posibilidades legais para formular reclamacións ás modificacións de crédito e, segundo resolve, ningunha das realizadas se axusta. Por un lado pode alegarse por non axustarse a modificación á elaboración e prazos que establece a lei, por outra por omitir o crédito necesario para o cumprimento das obrigas esixidas ao Concello e, por último, por ser de manifesta insuficiencia dos ingresos con relación aos gastos orzados ou ben de estes respecto ás necesidades para as que estea previsto. En ningún dos tres casos se daban estas circunstancias.

El pleno extraordinario celebrado en el mediodía este viernes en el Ayuntamiento de Nigrán acordó la inadmisión de las tres reclamaciones realizadas sobre las últimas modificaciones de crédito aprobadas en los últimos plenos. La sesión se realizó con estos únicos puntos en la orden del día ante la urgencia de continuar con la tramitación de los mismos y en los tres casos los informes de Intervención concluían la inadmisión de las mismas por no ajustarse a los casos que ampara la ley.

La modificación de crédito de mayor importe se correspondía a 164.883,30 € de facturas pendientes de pago a más de un ciento de proveedores y que habían sido aprobadas en el pleno ordinario de septiembre. Sin embargo, una reclamación en el último día de plazo por parte del actual candidato del PP de Nigrán paralizó el abono de las mismas obligando a celebrarse este pleno en el que los cinco partidos de la corporación ratificaron su voto con respecto a la sesión de septiembre para dar nuevamente luz verde al pago (PSOE y PP votaron a favor de la inadmisión, Nigrán Decide y BNG se abstuvieron y UCN votó en contra). Entre estas facturas pendientes y que ahora podrán ser abonadas figuran obras de emergencia realizadas tras los incendios, trabajos de entidades sin ánimo de lucro como el Instituto de Estudos Miñoráns, el programa “Vacaciones en Paz” de Solidaridad Gallega con el Pueblo Saharaui, gastos de abogados de funcionarios en la operación Patos… «Lamentamos el retraso en el pago que supuso esta reclamación hecha por el candidato del PP y pedimos disculpas a las empresas. El Ayuntamiento tiene el deber de pagar y no de enriquecerse injustamente ni perjudicar a empresas que prestaron correctamente su servicio», mantiene el alcalde, Juan González. El candidato del PP tiene aún la posibilidad de presentar un recurso contencioso contra esta resolución de inadmisión del pleno de Nigrán.

Paralelamente, también fue inadmitida atendiendo a los informes de Intervención a reclamación realizada por un particular a la modificación de crédito de 45.771,65 € para un programa temporal de empleo del Ayuntamiento y la realizada por un funcionario y UCN a la modificación de 42.627,49 € para la contratación de personal para tres departamentos por acumulación de tareas. Estos 45.771,65 € se destinarán a dos programas temporales de empleo de como máximo 3 años de duración que permitirán la contratación de un ingeniero y dos administrativos (para el área de Contratación) y un auxiliar administrativo (para el área Económica). Estos puestos serán cubiertos por personal funcionario interino mientras no se aprueba la Oferta Pública de Empleo que permitirá cubrir definitivamente las plazas. Además, por motivo de acumulación de tareas y mediante la modificación de crédito de 42.627 € se contratará durante 6 meses como máximo a un auxiliar administrativo para la Biblioteca Municipal, un auxiliar para Urbanismo y dos auxiliares para Tesorería. En estos casos la incorporación será inmediata porque el Ayuntamiento ya dispone de una bolsa de empleo en estos campos.

En los tres casos el informe de Intervención recalca que existen tres posibilidades legales para formular reclamaciones a las modificaciones de crédito y, según resuelve, ninguna de las realizadas se ajusta. Por un lado puede alegarse por no ajustarse la modificación a la elaboración y plazos que establece la ley, por otra por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de los deberes exigidos al Ayuntamiento y, por último, por ser de manifiesta insuficiencia de los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respeto a las necesidades para las que esté previsto. En ninguno de los tres casos se daban estas circunstancias.

Anuncios