Anuncios
Ticker de novas

O PP denuncia supostas irregularidades nas obras do Pavillón Municipal

O Grupo Municipal Popular de Nigrán solicitará o expediente de contratación e económico íntegro da reforma do Pavillón Municipal de Panxón, en canto este estea finalizado, a fin de avaliar legalmente as presuntas irregularidades expostas nun informe da Enxeñeira Municipal e avaliar a procedencia de solicitar posibles responsabilidades.

Nun informe escrito, acompañado dunha extensa reportaxe fotográfica, a Enxeñeira Municipal tras providencia da Alcaldía para que informase a Certificación Nº 12 das Obras do Pavillón Municipal, realizaba as seguintes afirmacións:

1.-….”A certificación nº 4 corrixida foi aprobada en data 18 de Agosto do 2017 e a certificación nº 5 corrixida foi aprobada en data 24 de Agosto de 2017. Consta no expediente 2017/060 C e a 2017/062 C providencia de Alcaldía ordenando o pago das certificacións 4 e 5 en data 27 de Xullo do 2017″….

Segundo isto pagáronse presuntamente dúas certificacións de obra aproximadamente 1 mes antes de que desen conformidade ás mesmas os técnicos municipais.

2.-…“En data 3 de Novembro do 2017 foi aprobado mediante decreto de alcaldía modificado do proxecto de execución da adecuación e de reforma interior do pavillón de Panxón”…

Aprobouse o modificado un mes despois do inicio da actividade das escolas deportivas no Pavillón Municipal, polo que se establece a dúbida razoable de se o reformado non sería aprobado despois de ser realizadas as obras que o amparan.

3.-..Con independencia do indicado polo interventor municipal no seu informe Expediente 2017/062 C, “Sen prexuízo do indicado carece de sentido (AO CITAR NORMATIVA IMPROCEDENTE E TRAMITACIÓN INADECUADA) o indicado nunha providencia da alcaldía de data 27.07.2017, referida aos pagos das certificacións 4ª e 5ª da Obra de adecuación e reforma interior do Pavillón Municipal de Panxón.

4.- … “Quen subscribe pon en dúbida que as modificacións realizadas ao proxecto inicial encáixense dentro dos supostos recollidos no artigo 107 do RDL 3/2011 do 14 de Novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do sector Público, en tanto se modifican prezos de partidas que manteñen a mesma descrición como é o caso dos acumuladores de auga quente sanitaria (partida 6.02.02 ACS 05 e na modificado partida 6.02.02 CS05A pasando de 1.216,62 Euros a 2.297,75 Euros)

É dicir, unha mesma partida habería, presuntamente, visto case dobrado o seu importe no modificado, manténdose idéntico o contido da mesma.

Preguntado na sesión plenaria do pasado mes de marzo o alcalde, acerca das repercusións que podería traerlle o contido do informe da Enxeñeira Municipal, a súa breve e lacónica contestación foi: “Si, son consciente”, quedando como tal gravado no audio da sesión plenaria.

Á marxe das actuacións que procedan con este expediente para denunciar as supostas irregularidades na tramitación deste expediente, o Grupo Municipal Popular denuncia que existen neste momento grandes deficiencias nas obras efectuadas, habendo pingueiras e humidades, entre outras cuestións, e ademais de que xa se están realizando actividades no pavillón municipal cando as obras están aínda pendentes de terminar e de recibir polo concello, cos consecuentes perigos que isto supón.

Anuncios
error: Content is protected !!