Multas de ata 150 euros por non recoller os excrementos dos cans en Baiona

Cada vez é máis común atopar en rúas e prazas a recollida dos excrementos dos cans. Neste sentido, os cidadáns de Baiona concienciáronse e avanzouse moito nos últimos anos, pero aínda son moitas as queixas que os veciños fan chegar ao Departamento de Medio Ambiente. Trátase dunha estampa pouco habitual a de atopar feces que non son recollidas polos seus donos en metade da rúa, pero que aínda se produce en ocasións e o obxectivo do Concello é que esta práctica extíngase.

O dono ten a obrigación, entre outras, de estar ao día co calendario das vacinas, pero ademais hai algunhas accións, como a de recoller os excrementos, que tamén é obrigatoria e que en ocasións cae no esquecemento.

A Concellería de Medio Ambiente segue apostando en mellorar a limpeza das rúas e espazos públicos. Desde o departamento, e a pesar de que se avanzou na concienciación, seguen localizando prácticas incorrectas dos donos de animais de compañía que non recollen os excrementos, facendo recaer esta carga nos empregados de limpeza. Esta información foi trasladada á Policía Municipal para que exerza a partir desta semana unha maior vixilancia que permita sancionar este tipo de condutas incívicas.

A pesar das campañas de información, segue habendo excrementos nas rúas. É un feito grave polo risco que leva para a saúde pública, motivo polo que a Ordenanza Reguladora da Circulación de Cans polas vías e espazos públicos o tipifica como infracción grave, sancionable con multas de entre 90 e 150 euros.

O artigo 4 desta Ordenanza limita a acción dos cans nas vías públicas. Nela recóllese que os posuidores destes animais deberán coidar de que non ensucien as rúas e espazos públicos coas súas deposicións. No caso de que estas se produzan, están obrigados a limpar os excrementos de forma inmediata desde o punto de vista hixiénico.

Esta ordenanza está composta por outros artigos nos que se detallen determinados requisitos obrigatorios para os donos dos animais. Entre elas atópase a obrigatoriedade de que os cans teñen que ir suxeitos por unha cadea ou correa, exceptuando utilícense para tarefas agrícolas, gandeiras ou os de caza mentres desenvolvan actividades no ámbito rural e os que, en compañía dunha persoa responsable, circulen fóra dos núcleos urbanos, por terreos agrícolas, forestais ou costeiros, sempre que non sexa en presenza de terceiras persoas. Tamén figura o uso obrigatorio do microchip para todo tipo de cánido e o uso obrigatorio de boceira para os cans considerados de razas perigosas.

Así mesmo, a ordenanza recolle no seu artigo 3 a prohibición da circulación e estancia de cans nas praias e os espazos públicos de acceso a elas no período que vai desde o 1 de xuño ata o 30 de setembro de cada ano. Exceptuando da prohibición aos cans-guía de invidentes e discapacitados.