UCN considera que o proxecto da Xunta “non resolve os graves problemas que ten a PO-552”

O portavoz do partido independente Unión Centrista de Nigrán (UCN), Antonio Fernández Comesaña, presenta moción para debater no pleno ordinario de febreiro na que se propoñen melloras ao proxecto que pretende levar a cabo a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, referido ao “Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020: mellora da seguridade viaria no contorno de treitos de concentración de accidentes na estrada PO-552, puntos quilométricos 6+500 a 7+800 e 10+600 a 13+800”, no municipio de Nigrán, por consideralas insuficientes.

UCN lembra que o citado proxecto atópase en trámite de exposición pública por un prazo de 30 días hábiles, de acordo coa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOGA), de data 24/01/18, para informe das administracións públicas afectadas e no seu caso, presentar cantas alegacións ou rectificacións considérense convenientes, así como tamén polos particulares cuxos bens e dereitos estean afectados e suxeitos a expropiación, cuxo prazo finaliza o próximo día 7 de marzo.

As actuacións previstas no proxecto de referencia, basicamente afectan na parroquia de Priegue -rotonda na intersección coa rúa Mestra Emérita-, e na parroquia de San Pedro -rotonda na intersección coa rúa Valle Inclán. “Trátase por conseguinte dunha mínima intervención nunha vía que desde Priegue a Ramallosa ten a consideración de urbana, cunha moi elevada densidade de tráfico diario (tanto de turismos como vehículos pesados e de transporte interurbano), como principal vía de comunicación que atravesa o municipio de Norte a Sur, polo que moi dificilmente poderá alcanzarse o obxectivo previsto no Plan de redución de accidentes na PO-552, tal como proponse no proxecto”, asegura Fernández Comesaña.

UCN considera que as actuacións propostas pola Axencia Galega de Infraestruturas non resolven os graves problemas que ten a PO-552 en todo o seu trazado urbano de Nigrán, desde Priegue a Ramallosa, o que urxe levar a cabo un plan integral e non un mero parche.

“Propoñemos as seguintes actuacións: substituír os actuais cruces con regulación semafórica na intersección coa rúa Torreiro; cruzamento coa Rúa dos Pazos con Otero Pedrayo; cruzamento da rúa Manuel Alonso e rúa Pateira; intersección rúa J.M. Pérez Alonso; cruzamento rúa Telleira con rúa Canido; intersección Urbanización Los Abetos; intersección con rúa Rans; intersección rúa Manuel G. Prado con rúa Francisca Lago; intersección rúa dos Argonautas, así como redutores de velocidade e a mellora do firme e da sinalización vertical e horizontal”.

Finalmente UCN propón “instar o Alcalde para que polos técnicos municipais elabórese informe que analice as necesidades de mellora en cruces e interseccións en toda a traza urbana da PO-552, desde Priegue ata A Ramallosa, delegando no Pleno da Corporación a aprobación das alegacións para presentar ante a Axencia Galega de Infraestruturas da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, da Xunta de Galicia, ao proxecto de “Plan de Seguridade Viario de Galicia 2016-2020: mellora da seguridade viaria non contorno de treitos de concentración de accidentes na estrada PO-552, puntos quilométricos 6+500 a 7+800 e 10+600 a 13+800, no municipio de Nigrán”, conclúe o partido independente.