LAURA CAO, LÍDER DA CLASE OPTIMIST NA FINAL DA LIGA SOCIAL BAITRA

LAURA CAO, LÍDER DA CLASE OPTIMIST NA FINAL DA LIGA SOCIAL BAITRA
FOTO: ROSANA CALVO // Laura Cao, líder da clase Optimist na Final da Liga Social Baitra.