Os orzamentos da Zona Franca para o ano 2022 avanzan un potente investimento público na comarca de Vigo

Un potente investimento de case 44 millóns de euros para o ano 2022 e un montante que ascende a máis de 300 millóns de euros na previsión plurianual son as cantidades coas que a Zona Franca quere afrontar os investimentos de desenvolvemento económico do futuro máis inmediato de Vigo e a súa área de influencia. Este é o gran trazo do deseño de investimentos en infraestruturas e servizos para empresas, potenciación de novos negocios e do comercio internacional e actuacións urbanas propostas polo delegado do Estado, David Regades, e que esta tarde aprobou o Pleno do Consorcio, presidido polo alcalde-presidente Abel Caballero. A solvencia desta institución, que se segue distinguindo por ser o principal axente investidor da comarca, remárcase co feito de que o Consorcio financiará os seus programas de investimento en 2022 con recursos propios, sen necesidade de financiamento alleo nin ningunha clase de endebedamento.

Ademais das actuacións previstas relacionadas coa dotación de chan que se venderá para o asentamento e desenvolvemento de actividades empresariais na comarca de Vigo, que se inclúen no apartado de “aprovisionamentos” do orzamento de explotación e que ascenden a 4,4 millóns de euros para 2022, o Consorcio exponse realizar no ano ademais outro conxunto de actuacións que tamén perseguen primordialmente o impulso da actividade empresarial e a xeración de emprego e que teñen na súa maioría o tratamento orzamentario de investimentos inmobiliarios e que ascenden en total a 39,2 millóns de euros, aproximadamente.

As accións que reciben as maiores partidas son nalgúns casos continuación de infraestruturas xa existentes ou en curso de realización e que requiren de ampliacións, modernización e posta ao día como é o caso do polígono de Balaídos, Plisan e o Parque Tecnolóxico e, noutros casos son o comezo de novos proxectos como os polígonos da Pasaxe e A Garrida, senllos parques de 400.000 e 200.000 metros cadrados aproximadamente, que se situarán nos municipios de Gondomar e Vigo, respectivamente. A Panificadora, á que se destinan 5,4 millóns en 2022, a construción do edificio que aloxará o World Car Center (4,3 millóns) e actuacións de eficiencia enerxética nos parques que xestiona o Consorcio son outras grandes partidas dos orzamentos do próximo ano e que sinalan o compromiso desta institución coa marca de Vigo como cidade innovadora dentro do panorama mundial da automoción e coas necesarias medidas de transición ecolóxica para a loita contra o cambio climático.

En varias actuacións pódese apreciar nos orzamentos plurianuais que en 2022 comézase con pequenas partidas como semente e preparación de grandes obras que logo chegan a requirir grandes investimentos como é o caso do Circuíto de Probas, as novas instalacións de López Moura, o Centro de Servizos ao Transporte ou a ampliación prevista para Porto do Molle. Como declarou David Regades, “o efecto dos investimentos previstos permitirá un fortalecemento do noso sector industrial e o necesario crecemento do emprego para superar os golpes recibidos pola pandemia”.

Como é habitual, agora estes orzamentos remitiranse a Madrid para ser incluídos nos Orzamentos Xerais do Estado dos que se destaca o apartado de Investimentos de activos fixos e existencias de chan:

Ademais deste punto referente aos Orzamentos 2022, o Pleno do Consorcio tamén aprobou a compra á empresa Macomusa, do vello matadoiro de Nigrán, situado en Porto do Molle nunha parcela de 12.833 metros cadrados, por unha cantidade de 1.464.960 euros. A compra deste chan, que requirirá da demolición das instalacións preexistentes, facilitará a comercialización de novas parcelas para o asentamento de industrias nun parque de alta demanda empresarial.

Para o seu posterior arrendamento á sociedade Infraestrutura Industrial lntermodal Loxística 4,0 S.L da que forma parte o Consorcio, Vigo Activo, Ceaga e Eleukon Global, tamén se aprobou nesta importante sesión a compra dunha parcela de 24.000 metros cadrados lindeiros co ferrocarril no polígono de As Gándaras no Porriño á entidade Ditram Automoción por valor de taxación de 3.865.843,95 euros. Esta parcela que resultou a mellor valorada no correspondente expediente de oferta pública, solucionará as necesidades de dotar á sociedade dunha infraestrutura industrial intermodal loxística 4.0 para o sector do automóbil.