A Dirección de Povisa e o comité de empresa asinan o II Plan de Igualdade

A Dirección e o comité de empresa de Povisa asinaron o II Plan de Igualdade do hospital, cuxo obxectivo é evitar calquera tipo de discriminación laboral entre homes e mulleres e garantir a igualdade real e efectiva de oportunidades.

Povisa conta cun persoal de 1.452 traballadores, dos cales o 72% son mulleres (1.041) e os 28% homes (411). A maioría dos traballadores (82%) ten contrato de traballo indefinido e, con carácter xeral, a presenza de mulleres é maioritaria en practicamente todas as categorías profesionais.

O obxectivo principal do II Plan de Igualdade (o primeiro foi subscrito en 2015 e tivo unha vixencia de cinco anos, do mesmo xeito que este segundo documento) céntrase en confirmar o debido respecto do principio de igualdade de trato e de oportunidades entre homes e mulleres en Povisa en ámbitos como o acceso ao emprego, a conciliación e ordenación do tempo de traballo, a contratación, clasificación profesional, promoción, formación, retribución e saúde laboral, así como velar por unha comunicación e unha linguaxe non sexistas.

Cada capítulo do acordo, subscrito por unanimidade entre todas as partes, prevé un diagnóstico de situación da empresa, para así establecer accións concretas en cada área ou material, indicando os obxectivos correctores ou promocionais que deberán aplicarse para alcanzar cada un deles e os recursos e medios previstos para a súa aplicación.

Entre outras medidas, garante a transparencia e equidade nos procesos de acceso ao emprego, estabilidade laboral, igualdade salarial en traballos de idéntico valor, formación e un ambiente laboral exento de acoso sexual e moral.

En material de conciliación, Povisa dispón de medidas como comedor de empresa, subvencións económicas para gardería, xornadas reducidas e posibilidade de flexibilización de horarios ou de acceso a excedencias voluntarias. Tamén conta con espazos de descanso habilitados en todos os centros de traballo.

Outra das medidas do II Plan de Igualdade é o fomento da corresponsabilidade entre homes e mulleres, con asesoramento desde o departamento de Recursos Humanos sobre as novidades lexislativas en materia de reducións de xornada e excedencias por coidado de persoas dependentes ou permisos, entre outras.

Ademais deste documento, Povisa tamén dispón dun Protocolo para evitar o acoso e a violencia de xénero na contorna laboral e fóra del, e unha Comisión de Igualdade.