Zona Franca aproba medidas urxentes e extraordinarias para facer fronte ao impacto económico do Covid-19

Para facer fronte ao impacto que esta crise orixinada polo Covid-19 está a ter nas empresas e mitigar na medida do posible as súas repercusións na nosa economía, o Pleno do Consorcio da Zona Franca, solidario no seu papel de axente de desenvolvemento, aprobou hoxe unha serie de medidas urxentes cuxos primeiros beneficiarios serán as entidades instaladas nos distintos inmobles e polígonos do Consorcio. Estímase que a cantidade a condonar nas rendas dos meses de marzo e abril seguramente oscilará entre 710.000 e 1.420.000 euros, aínda que dita cifra depende do que declaren as empresas que baixasen a súa facturación no devandito período. Como se avanzou hai días, para que este reforzo económico tamén poida chegar a outras empresas, Zona Franca inxectará 5 millóns de euros á sociedade de capital-risco Vigo Activo. Este paquete de medidas extraordinarias votouse por unanimidade sendo todos os vogais de Zona Franca, co Alcalde-Presidente, Abel Caballero, e o Delegado do Estado, David Regades, conscientes da necesidade de redobrar os apoios ás empresas durante o período de emerxencia polo Covid-19.

En concreto, o Pleno, reunido esta tarde por primeira vez na historia de Zona Franca de forma telemática, resolveu que estas medidas serán aplicables aos usuarios dos polígonos de Balaídos e Bouzas arrendatarios de edificios de oficinas, naves e almacenaxe exterior; aos aloxados no Centro de Servizos do PTL e na nave loxística; aos que están no Centro de Negocios, no Edificio Tecnolóxico e nas naves bioclimáticas de Porto do Molle; no CIE e Edificio de Servizos da Granxa; nos edificios dotacionais de Montero Ríos e Praza da Estrela e na Casa do Reloxo de Baiona.

A todos eles, e como norma xeral, a Zona Franca exoneraralles do pago da renda ou do canon de servizo ou a bonificación do seu importe sen que iso supoña unha modificación dos contratos de arrendamento ou prestación de servizos subscritos. No caso de que os beneficiarios destas medidas obtivesen outras axudas públicas destinadas a financiar os seus gastos de arrendamento, estas primarán sobre as medidas aprobadas polo Consorcio, de maneira que o beneficiario deberá proceder á devolución dos importes económicos que recibise. Para a aplicación destas medidas é necesario que o interesado realice unha solicitude previa e que, nos casos en que sexa un requisito o descenso de facturación, acredítese o mesmo.

As rendas e os canons por servizos prestados correspondentes ao mes de abril de 2020 non se cobrarán en abril e serán facturadas (nas contías que resulten da aplicación das medidas contempladas) na primeira quincena de xuño de 2020. Así mesmo, nesta facturación que se emitirá en xuño, incluiranse tamén os abonos por corrección ou bonificación das rendas e canons de servizo do mes de marzo. Do mesmo xeito as rendas e canons correspondentes ao mes de maio deste ano tamén se cobrarán en xuño. As rendas correspondentes ao mes de xuño facturaranse en xullo.

Especificamente, acordouse eximir da renda de marzo e tamén da de abril no caso de que se estenda a ese mes a declaración do estado de alarma, a todos os inquilinos de locais destinados a restauración e, en xeral, a aqueles locais que, de conformidade co artigo 10 do Real Decreto 463/2020, que declara o estado de alarma e o artigo 7 do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, tiveron que suspender a súa actividade e/ou paralizar a súa apertura ao público:

Aos inquilinos de oficinas, naves e outras construcións e de superficie exterior bonificaráselles o 100% da renda correspondente ao mes de marzo de 2020 e, no caso de que a declaración de estado de alarma esténdase a todo ou parte do mes de abril, bonificación tamén do 100% da renda do mes de abril de 2020 cando a súa facturación viuse reducida, respectivamente nos meses de marzo e/ou abril, polo menos, nun 75% en relación coa media de facturación mensual do semestre anterior. Para esas empresas que visen reducida a súa actividade ao 50% en relación coa media de facturación mensual do semestre anterior, a bonificación será do 75% de igual maneira para marzo e no suposto de abril. Esta bonificación non resultará aplicable no suposto de contratos de arrendamento que estipulen unha renda variable para superficies exteriores.

A todos os Emprendedores, localizados no CIE A Granxa no Porriño, no viveiro do Centro de Negocios, do Edificio Tecnolóxico e dos talleres industriais de Porto do Molle en Nigrán, e na Casa do Reloxo en Baiona, a Zona Franca exímelles do canon de servizo de marzo e o de abril, se continúa a alarma. Para os usurarios de espazos de coworking aprobouse a exención de renda mentres se manteña o peche destes espazos.

O Pleno acordou facultar ao Delegado do Estado para que sexa el quen aprobe ou denegue a exención ou bonificación que corresponda a cada un dos potenciais beneficiarios das medidas aprobadas.

Así mesmo, informouse o Pleno que o Comité Executivo facultou a David Regades para promover na Xunta de accionistas de Vigo Activo unha ampliación de capital por un importe total de 5.965.000 euros mediante a emisión de 5.965 accións de 1.000 euros e a subscribir en nome do Consorcio 5.000 desas accións. Este aumento de capital é particularmente conveniente desde o punto de vista do interese social, xa que vai supoñer inxectar unha importante dotación de recursos ao permitir á sociedade de capital risco incidir no marco da súa política de investimento.