UCN denuncia o incumprimento do acordo plenario sobre a parcela abandonada na Ramallosa

O portavoz do partido independente Antonio Fernández Comesaña, denuncia o incumprimento por parte do goberno local do acordo plenario aprobado en novembro de 2016, en relación á parcela abandonada na Ramallosa, polo que se acordou iniciar as xestións coa propiedade e o Ministerio de Medio Ambiente, para recuperar para o dominio público a parcela sita na Avda. de Portugal, e que na actualidade atópase nun deplorable estado de abandono, cuberta de maleza, con serio perigo e foco de contaminación hixiénico-sanitaria pola súa especial localización, non só ao estar situada no centro urbano da Ramallosa, senón tamén, lindeiro co Río Miñor e a Praza de Abastos, e que o alcalde -a pesar do tempo transcorrido-, non realizou xestión algunha ata a data.

UCN lamenta a falta de interese por parte do alcalde Juan González, para dar cumprimento aos acordos aprobados polo Pleno da Corporación, especialmente o referido a esta moción presentada polo seu grupo e que foi aprobada por UCN, PSOE, ND e BNG, pero, con todo, unha vez máis, o alcalde e o seu goberno votan a favor de propostas da oposición para logo incumprilas e non facer nada.

UCN lembra que a situación pode cualificarse como rechamante, non só polos riscos sanitarios que comporta, así tamén, polo seu aspecto antiestético e de feísmo que representa para a zona, cuxo obxectivo é dobre, por unha banda pretender recuperar para o dominio público local o uso e desfrute dunha parcela de 557 m2, sobre a que existe unha antiga construción en estado ruinoso, que no seu día albergou as antigas instalacións telefónicas e que actualmente se atopa afectada polo deslinde marítimo-terrestre da Lei 22/1988, de Costas, e igualmente sanear unha contorna completamente degradada, en ruínas, chea de maleza e dominado polas ratas, sendo un foco de contaminación e grave perigo sanitario -encostado á praza-, co agravante de que o alcalde reside a escasos cen metros da contorna.

Fernández Comesaña insta o alcalde a que, de forma inmediata, ordene á propiedade a limpeza e acondicionamento da parcela, de non facelo, que se execute de forma subsidiaria polo Concello virando os gastos á propiedade, independentemente da imposición de multas coercitivas. Así mesmo, que se inicie expediente de ruína pola situación en que se atopa a edificación, así como tamén iniciar os trámites administrativos para unha posible expropiación da parcela para fins públicos.