Zona Franca deseña novas naves modulares en Porto do Molle

Para responder á crecente demanda das pemes da contorna, o Consorcio da Zona Franca adxudicou esta semana ao estudo do arquitecto Pablo Menéndez a redacción do proxecto de novas naves no parque empresarial de Porto do Molle. Estas construcións, que se levantarán sobre dúas parcelas situadas fronte ao Centro de Negocios, combinarán o espazo de naves e talleres co de oficinas e terán uns tamaños que oscilarán entre os 300 e os 500 m2. “Quero que a estratexia de investimento de Zona Franca a favor da economía plásmese en activos estrela” dixo Regades quen engadiu que “non só trátase de construír senón de realizar edificios emblemáticos que sexan a mellor carta de presentación para as nosas empresas e actúen como polos de captación de talento”.

Para dar maior facilidade de instalación a pequenas e medianas empresas que non queiran acometer un gran investimento para o inicio da súa actividade, estas naves comercializaranse en réxime de aluguer. Actualmente, en Porto do Molle, o Consorcio xa non ten dispoñible neste parque ningunha nave en aluguer para actividades industriais ou de almacenamento xa que, das 40 naves bioclimáticas que se comezaron a comercializar a mediados de 2011, trinta e sete están ocupadas e tres xa están reservadas pendentes da firma de contrato.

A proposta do arquitecto Pablo Menéndez propón levantar un conxunto de construcións industriais cuxo deseño non só responda a criterios técnicos e funcionais, se non que conforme o que poderiamos chamar un “Complexo ou Centro Industrial” e que estará composto por entre once e catorce naves máis seis talleres nunha contorna luminosa, optimista e atractiva o que achegará un valor engadido ás empresas usuarias e os seus visitantes.

As dúas parcelas, que limitan ao norte cunha zona verde e o Río Barxa, suman unha superficie de 10.693 m2 onde se edificarán as naves industriais encostadas no sentido lonxitudinal da parcela orientadas noroeste-sueste aproveitando a fronte ao viario público existente. En segundo lugar, abrirase un novo viario dentro da parcela para maior operatividade dos espazos de carga e descarga. Por último, o proxecto propón unha ordenación dos distintos módulos de naves que favoreza a flexibilidade e polivalencia para permitir a unión ou partición das naves, tanto no sentido lonxitudinal como no transversal.

LUZ, DESEÑO E FUNCIONALIDADE

O proxecto contempla a construción de entre once e catorce edificacións que responderán a catro tipoloxías edificatorias diferentes. Tal e como se describe nos planos, as naves constan de dous espazos diferenciados, un de uso administrativo e outro industrial, con accesos independentes aínda que conectados entre si para unha mellor operatividade.

Estas novas naves presentarán uns edificios de deseño innovador e afastado da estética da industria tradicional. Sobre este esforzo en conseguir un bo proxecto, Regades explicou que “se buscamos calidade nos nosos domicilios, tamén o temos que buscar nas nosas contornas de traballo, por iso en Zona Franca quero que se realicen urbanizacións industriais ben deseñadas e con todo tipo de servizos”.

O proxecto propón fragmentar a uniformidade visual das naves encostadas a través da formalización e disposición en diferentes planos dos distintos volumes de oficinas que compoñen os alzados. O bloque de oficinas avanza por diante do edificio principal como unha construción disociada do mesmo producindo un movemento de volumes ao longo da fachada. Ademais, este volume administrativo que tamén se caracteriza por ser máis alto que a edificación principal, sitúase de forma aleatoria a esquerda ou dereita dos accesos de carga e descarga descompoñendo de novo a uniformidade das naves encostadas. Por outra banda os materiais empregados e a composición do módulo administrativo contribuirán a formalizar unha fachada que achegue representatividade ás empresas usuarias das naves.

A cuberta, con forma en dente de serra característico na tipoloxía construtiva industrial, proporciona unha lectura clara da función do edificio ademais de abundante luz e ventilación natural aos espazos interiores. A través do espazo modulado e a luz natural que atravesa a xeometría da cuberta fracturada, o edificio é capaz de manter unha planta racional para cumprir os requisitos do programa, mentres proporciona unha forte conexión coa paisaxe visual.

Anuncios