Nigrán Decide denuncia que se pretenden urbanizar 63 mil metros cadrados nas marxes do Río Miñor

Nigrán Decide denuncia que, tal como se puido constatar nos planos mostrados na xunta de voceiros celebrada o pasado día 9 de agosto, xa que non foi facilitada ningunha documentación, o equipo redactor do PXOM, co beneplácito do goberno do PSOE de Nigrán, pretende urbanizar, cando menos, 63 mil metros nas marxes do Río Miñor; dos cales, 53 mil corresponderían á área de protección do Río Miñor, mediante a creación dun ámbito de solo urbanizable delimitado para uso comercial. Nas normas subsidiarias vixentes na actualidade, 30 mil metros cadrados deste ámbito que pretende crear o goberno de Nigrán están clasificados como Solo Non Urbanizable de Protección e Conservación das Ribeiras do Miñor.

Cómpre destacar que na memoria xustificativa sinálase: “Na ribeira do río Miñor, ao seu paso pola Ramallosa, sitúanse algunhas naves industriais que limitan o desfrute dunha zona de especial valor ecolóxico e paisaxístico. Liberar este ámbito potenciaría a recuperación da ribeira como zona verde, para o cal sería conveniente estudar a posible recolocación destas actividades”, polo que a introdución deste ámbito iría contra os obxectivos recollidos na memoria. De feito, de entre as dúas alternativas para o desenvolvemento do PXOM foi descartada a alternativa 1, precisamente polo incremento da presión urbanística sobre o esteiro do Río Miñor.

“No pleno celebrado o 29 de Xullo de 2010 foron analizadas e votadas as suxestións realizadas polo Consello Sectorial do PXOM, entre as cales estaba a de restrinxir ao máximo a construción de edificacións e infraestruturas na franxa costeira ou a protección da marisma da Ramallosa, non incluída no LIC. Xa que da zona de protección do Río Miñor onde se pretende delimitar este solo urbanizable 48 mil metros corresponden á franxa de protección de costas, estase vulnerando o acordo do pleno de Nigrán referido á franxa costeira”, sinala José Cuevas, voceiro de Nigrán Decide.