O IEM e o Concello de Gondomar convocan o XI Premio de Poesía Victoriano Taibo

O IEM, Instituto de Estudos Miñoráns, en colaboración co Concello de Gondomar, convoca o XI Premio de Poesía Victoriano Taibo. O premio, dotado con 3000 € e unha escultura conmemorativa de Fino Lorenzo, rexerase polas seguintes bases:

1. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, de temática libre, non poderán ser adaptacións e estarán escritos en lingua galega, de acordo coa normativa aprobada pola Real Academia Galega en 2003.

2. Cada traballo consistirá nun ou varios textos poéticos, cunha extensión non inferior a 300 versos, que constitúan un conxunto.

3. De cada obra presentarase orixinal e catro fotocopias. Os autores ou autoras concursarán polo sistema de plica. Os traballos faranse chegar por correo ao seguinte enderezo: Apartado 30 36 380 Gondomar Pontevedra

4. Os traballos presentados conservaranse durante un mes a partir da data de publicación da resolución do xurado, período durante o cal poderán ser recollidos no local do IEM en Gondomar, transcorrido ese prazo destruiranse os que non fosen solicitados polos seus autores ou autoras.

5. O prazo de admisión de orixinais comezará cando se faga pública esta convocatoria e rematará o día 31 de xullo de 2017.

6. O xurado estará constituído por persoas de recoñecido prestixio no ámbito literario.

7. A obra premiada será publicada polo IEM na Colección Victoriano Taibo e non xerará dereitos de autor durante os primeiros 1500 exemplares editados.

8. O premio outorgado será único e indivisible. O xurado poderá declaralo deserto se estima que a calidade das obras presentadas así o aconsella.

9. Calquera incidencia non prevista nesta convocatoria será resolta polo xurado.

10. O feito de participar supón a aceptación destas bases.

O Premio de poesía Victoriano Taibo recoñeceu até o de agora a obras das seguintes escritoras e escritores: Carlos Negro con “Cultivos Transxénicos”, Mª Carmen Caramés con “Cuarto Minguante”, Elvira Riveiro e Silvia Penas con “Biografía da Multitude”, Mª Goretti Fariña con “Devastacións dispoñibles”, Carlos Solla con “Holocausto Zacoe”, Conchita Álvarez Lebredo con “Distancias e Simetrías”, Ramón Sandoval con “Territorios Estraños”, Lara Rozados con “O caderno amarelo”, Iñaki Varela con “Do outro lado das portas”, Xosé Iglesias con “A relixión do mar” e Rafa Vilar con “Erosións”.

O IEM e o Concello queren, a través deste premio, enxalzar a figura de Victoriano Taibo, escritor e mestre na parroquia de Morgadáns, e contribuír ao crecemento da literatura na nosa lingua, convertendo Gondomar e este premio nunha cita imprescindible para as letras galegas.