O PP acusa o goberno socialista de Nigrán de practicar unha desastrosa xestión económica

FOTO: ALBERTO RODRÍGUEZ

O Partido Popular de Nigrán, a través do seu Grupo Municipal, asegura nun comunicado que a xestión económico-financeira do actual goberno socialista é desastrosa e está a limitar de forma considerable a recuperación económica e do emprego no municipio.

“Os datos son claros e non deixan marxe para as dúbidas. No exercicio orzamentario 2016, o balance final deste constata uns dous millóns de euros de ingresos de superávit sobre gastos realizados. E o que é aínda peor, un remanente total de Tesourería positivo en 8.900.000 euros (diferenza acumulada nos últimos anos entre ingresos e gastos), cunha dispoñibilidade de aproximadamente 4.500.000 euros para gastos en infraestruturas (obras) financeiramente sustentables”, sinalan os populares.

O PP continúa advertindo que a pesar de que se podería pensar que dispoñer de tantos fondos sen gastar é signo de boa xestión económica, debe considerarse que os tributos cobrados aos veciños, deben utilizarse para xerar emprego, riqueza e benestar social, e non para estar a se amontoar nas contas dos bancos.

Segundo o Grupo Popular, esta situación só é achacable á nula capacidade de xestión no apartado de gastos por parte do actual equipo de goberno, sobre todo no que a investimentos refírese. Como exemplo claramente significativo, indican que no informe do Interventor Xeral ao Peche do Exercicio Orzamentario 2016, indícase a moi baixa execución do gasto en Investimentos do orzamento Municipal (Capítulo VI), exactamente do 17.84 % (gastáronse 923.259 euros dos 5.174.026 finalmente dispoñibles no Orzamento 2016). Indica o Interventor que este feito ten especial incidencia en entre outros indicadores, o resultado orzamentario, no remanente de tesourería, na estabilidade orzamentaria e na regra de gasto.

“Ao realizarse o Peche Orzamentario do 2016 tan avanzado o ano, isto leva que o remanente de tesourería que podería utilizarse en obras de titularidade municipal moi necesarias (por exemplo a nova Biblioteca Municipal) e aínda que este ano por primeira vez permítase completar as obras iniciadas no 2017 ao longo do 2018, ao non haber nin sequera proxectos elaborados e aprobados das devanditas obras, (e iso a pesar da machacona insistencia de toda a oposición municipal niso), é posible que vexamos sen gastar unha porcentaxe moi significativa desa contía económica tan importante do remanente dispoñible para obras municipais”.

O Grupo Popular entende que para mellorar a política económico-financeira do Concello de Nigrán necesítanse con urxencia tres medidas complementarias: incrementar a execución orzamentaria no apartado de investimentos, mellorar a eficiencia no gasto e reducir presión á política impositiva municipal.

En xuño do 2016, en sesión da Comisión de Contas o PP propoñía:

(…) Visto que no momento actual e tal como evidénciase nos Datos de Liquidación Orzamentaria do Exercicio do 2015, no actual período medio de pago a Provedores, no Remanente de Tesourería de exercicio do 2015, consideramos que se pode realizar un axuste tributario, que compense o esforzo fiscal pedido aos veciños de Nigrán nos últimos anos.

Polo anterior e en base ás consideracións realizadas e ao regulado no R.O.F como requisitos para presentar unha MOCIÓN ao PLENO para o seu debate, o grupo Municipal Popular solicita sexa debatida e votada no próximo Pleno a celebrar a seguinte proposta de acordo:

1. Determínese por parte do goberno municipal de Nigrán a situación Tributaria municipal existente en ao comezo do exercicio orzamentario 2009-2010.

2.- Que a esta situación lle sexa aplicados como factor corrector á alza as sucesivas subidas de IPC existente entre os exercicios orzamentarios 2010-2015.

3. Sexa traída a Pleno por parte do goberno Municipal Proposta de acordo en que se propoñan axustes nas contías dos impostos e taxas vixentes, que garantan que ningunha taxa nin imposto superará ao comezo do exercicio 2017, as vixentes no ano 2009, co factor de corrección recollido no punto segundo desta proposta.

“Naquela reunión o resto de Grupos Municipais convencéronnos de que era conveniente antes de baixar impostos, analizar os axustes e melloras que se debían realizar nas bonificacións a impostos e taxas. O Alcalde quedou comprometido a levar ao Pleno unha proposta elaborada e consensuada co resto de grupos Municipais”.

Ao non haber ningún tipo de actuación no sentido anterior por parte do Alcalde case un ano máis tarde de que alcanzase o acordo anterior, a oposición municipal viuse obrigada a presentar en sesión plenaria o seguinte texto de moción, que foi aprobado por unanimidade no mes de xuño deste ano:

(…)O Pleno Concello de Nigrán insta ao goberno municipal e ao Alcalde a:

1.- Que antes do día 10 de setembro de 2017 presente aos grupos municipais unha proposta de reforma das ordenanzas fiscais que procedan, co obxecto de establecer unha política fiscal máis xusta e progresiva, especialmente no referente ás bonificacións.

2- Que para poder tomar unha decisión xusta, que non comprometa a situación económica do Concello de Nigrán, dita proposta sexa acompañada de cantos datos se precisen, nos que se incluirán aqueles referidos ao valor catastral total a data 1 de xaneiro de 2016 e o referido ao valor catastral total de Nigrán unha vez rematado o procedemento de regularización catastral o 30 de xullo de 2017.(…)

“Pois ben, a finais do mes de Agosto o Alcalde nin realizou sequera unha primeira toma de contacto cos grupos, para ter o traballo realizado e acordado por todos antes do 10 de setembro do 2017”, lamentan os populares.

“Como se pode comprobar por todo o antes referido, tanto os datos como os documentos que deixan probas indelebles e permanentes demostran que o actual Goberno Municipal de Nigrán máis ben parece ocupado en facerse fotos, que en preocuparse de realizar unha boa xestión económica municipal, o que sen dúbida redundaría nunha mellora das condicións de vida dos nosos veciños”, conclúe o comunicado.