O estudo de seroprevalencia da Xunta estima que o 1,15% dos galegos estarían inmunizados fronte o Covid-19

Arredor de 30.000 persoas están inmunizadas fronte ao COVID-19 en Galicia, o que supón un 1,15% da poboación. Estas son algunhas das conclusións do Estudo de seroprevalencia fronte ao COVID-19 que está realizando o Sergas e que se presentou este mércores en rolda de prensa.

Da base de datos de tarxeta sanitaria, por mostraxe aleatoria simple, seleccionouse unha mostra, estratificada en seis estratos, definidos polo sexo e os tres grupos de idade de 0 a 18, de 19 a 64 e 65 a máis anos, para cada un dos sete concellos con maior poboación de Galicia e para outras 38 comarcas ou agrupacións de comarcas. En total son 45 mostras independentes.

Polo de agora levouse a cabo a primeira das fases do estudo. Para realizala, contactouse con 61.836 persoas seleccionadas de xeito aleatorio polo Instituto Galego de Estatística, das que 44.832, o 72,5%, realizaron o test. Delas, 385 deron resultado positivo.

Por territorios, a provincia coa maior prevalencia, é dicir, a proporción de xente que sería positiva dado o resultado da proba, é Ourense. Os datos indican que o 1,88% da poboación da provincia, isto é 5.609 persoas, estarían inmunizadas. En Ourense realizáronse un total de 6.983 probas, das que 94 arroxaron resultados positivos.

Datos da mostra
Estimación na poboación
Total
Positivos
Porcentaxe
Número
Provincia
A Coruña
15.823
91
0,77
8.436
Lugo
7.327
45
0,79
2.488
Ourense
6.983
94
1,88
5.609
Pontevedra
14.699
155
1,49
13.816
Área sanitaria
A Coruña-Cee
7.142
32
0,62
3.397
Santiago-Barbanza
7.117
55
1,02
4.513
Ferrol
2.895
13
0,65
1.133
Lugo-A Mariña-Monforte
7.327
45
0,79
2.488
Ourense-Verín-O Barco
6.983
94
1,88
5.609
Pontevedra-O Salnés
5.305
52
1,35
3.881
Vigo
8.063
94
1,64
9.329

A prevalencia de inmunes aumenta coa idade, tanto en homes como en mulleres, pasando do 0,56% nos menores de 19 anos cun total de 2.196 persoas nese tramo de idade inmunizadas, ao 1,64% no grupo de 65 anos en diante, con 10.959 persoas con anticorpos.

Datos da mostra
Estimación na poboación
Total
Positivos
Porcentaxe
Número
Homes e mulleres

0 a 18 anos

6.525
28
0,56
2.196

19 a 64 anos

26.422
216
1,09
17.194

65 anos e máis

11.885
141
1,64
10.959
Todos
44.832
385
1,15
30.349
Homes

0 a 18 anos

3.365
13
0,52
1.035

19 a 64 anos

12.684
86
0,93
7.250

65 anos e máis

5.134
62
1,68
4.811
Todos
21.183
161
1,03
13.096
Mulleres

0 a 18 anos

3.160
15
0,61
1.161

19 a 64 anos

13.738
130
1,25
9.945

65 anos e máis

6.751
79
1,60
6.148
Todos
23.649
224
1,26
17.254

Outra das conclusións do estudo é que a prevalencia de inmunes nas persoas que tiveron síntomas da enfermidade multiplica por catro á das persoas que non os tiveron (2,73% vs. 0,70%).

Con este estudo, a Consellería de Sanidade busca un triplo obxectivo: estimar a prevalencia da inmunidade fronte ao COVID-19 nas diferentes localidades galegas, definir cal é a súa repercusión de acordo ás variables de sexo e idade, e, finalmente, monitorizar a evolución da epidemia durante o período de tempo en que se produza a recollida da información.

O estudo epidemiolóxico, unha vez finalizado, permitirá ter unha visión máis nítida e ampla do COVID-19 en Galicia, e incide en que esta investigación repercutirá dun xeito beneficioso en toda a poboación, particípese ou non na toma de datos. Os resultados do proxecto posibilitarán acadar un coñecemento profundo da epidemia do COVID-19, permitindo adoptar as medidas máis axeitadas; coñecer a súa incidencia de acordo as variables de sexo, idade, área territorial e, sobre todo, poder anticiparse perante a posibilidade de novos contaxios potenciais.