O Goberno decreta o estado de alarma para facer fronte á expansión de coronavirus

O Goberno, reunido en Consello de Ministros extraordinario presidido polo presidente, Pedro Sánchez, aprobou declarar o estado de alarma en todo o territorio nacional por un período de quince días, para afrontar a situación de emerxencia sanitaria provocada polo coronavirus COVID-19 en España.

O Goberno fai uso deste mecanismo, previsto no artigo 116 da Constitución, co fin de garantir a protección da saúde dos cidadáns, a contención da enfermidade e o reforzo do sistema de saúde pública.

“Poñemos no centro das nosas prioridades a saúde das persoas” sinalou o presidente na súa comparecencia ante os medios de comunicación ao termo do Consello de Ministros.

Á vez que se garante a subministración alimentaria e promóvense medidas de distanciamento social, este decreto permite desprazamentos de primeira necesidade. O cumprimento das medidas decretadas será asegurado polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, así como pola Policía autonómica e local, que quedan baixo as ordes directas do ministro do Interior, e poderase requirir tamén a actuación das Forzas Armadas.

Así mesmo, o presidente indicou que o próximo Consello de Ministros aprobará novas medidas de apoio económico e científico que se sumarán ás xa activas no Plan de Choque Económico iniciado o pasado día 10 de marzo. En concreto, desenvolveranse en catro ámbitos: apoio a traballadores, autónomos, empresarios, familias e colectivos vulnerables; flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar despedimentos; apoio á actividade económica das empresas para garantir a liquidez e por último, apoio á investigación da vacina do coronavirus.

O presidente expresou na súa intervención o seu recoñecemento aos profesionais da saúde, a quen considera exemplo de heroicidade pola súa entrega e traballo estes días, recoñecemento que fixo extensivo ás autoridades públicas e Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

Igualmente, agradeceu a investigadores, ao mundo da cultura, empresarios e autónomos, medios de comunicación, doantes de sangue, familias e coidadores de persoas vulnerables, pola súa colaboración nas súas respectivas actuacións á loita que unidos, dixo, imos gañar.

CONTIDO DO DECRETO

Durante o período establecido, a circulación deberá realizarse individualmente e limitarase a actividades de primeira necesidade, tales como compras de alimentos ou medicamentos, asistencia a centros sanitarios ou entidades financeiras, retorno á residencia habitual ou asistencia a persoas vulnerables. Tamén se exceptúan os desprazamentos ao lugar de traballo.

O transporte de viaxeiros, tanto público como privado, reducirá a súa oferta polo menos á metade durante os próximos 15 días, salvo os servizos ferroviarios de proximidade, que a manterán. Os vehículos de transporte de pasaxeiros seguirán unha rutina de limpeza diaria baseada nas recomendacións do Ministerio de Sanidade.

A subministración de alimentos quedará garantido, asegurando non só o funcionamento dos centros de produción, senón tamén da cadea de distribución. En particular, poderase, se é necesario, acompañar aos vehículos de transporte de alimentos, e establecer corredores sanitarios para a entrada e saída de produtos. Así mesmo, as aduanas priorizarán o tránsito de produtos de primeira necesidade.

Do mesmo xeito, garantirase o abastecemento dos produtos necesarios para a saúde pública, podendo o Ministro de Sanidade impartir as ordes necesarias para facelo efectivo.

Os comercios de hostalería poderán prestar exclusivamente servizo a domicilio, mentres que outro tipo de locais de espectáculos, ou onde se realicen actividades culturais, artísticas, deportivas, e similares deberán suspender a súa apertura estes días.

Igualmente, suspéndese a actividade escolar presencial en todos os niveis educativos en favor de actividades educativas online durante este período.

REFORZO DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE

O ministro de Sanidade terá baixo as súas ordes directas ás autoridades civís das Administracións Públicas de todo o país, en particular as sanitarias, para asegurar a súa plena disposición e garantir unha mellor distribución territorial de medios técnicos e humanos. Por tanto, todos os medios sanitarios civís e militares, públicos e privados, póñense ao dispor do ministro de Sanidade.

PERÍODO DE APLICACIÓN

A declaración de estado de alarma afectará a todo o territorio nacional durante os próximos 15 días naturais, prorrogable nos termos e cos requisitos previstos na normativa aplicable. O decreto entrará en vigor no momento da súa publicación no Boletín Oficial do Estado.

2020-03-15 - ETGHstxWoAIbgAu2020-03-15 - ETGIVXLWsAEX0tQ