Interior establece os criterios de actuación das Forzas e Corpos de Seguridade durante o estado de alarma

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, ditou unha orde coa que se establecen os criterios de actuación para as Forzas e Corpos de Seguridade en relación ao Real Decreto polo que se declara a situación de estado de alarma.

A resolución manterá a súa eficacia durante toda a vixencia do Real Decreto e ten como destinatarios ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado; os corpos de Policía das comunidades autónomas e das corporacións locais e o persoal das empresas de seguridade privada.

O obxectivo desta orde é “adecuar ao ámbito competencial do Ministerio do Interior” as medidas contidas no Real Decreto “en relación coa actuación operativa que para a súa execución deban asumir as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado”.

Nela impártense “criterios comúns de actuación” para todas as Forzas e Corpos de Seguridade, que deberán actuar de forma coordinada baixo o mando do ministro do Interior, co obxectivo de facer cumprir medidas como o control dos movementos, o apoio aos labores sanitarios, garantir a subministración alimentaria e de bens de primeira necesidade ou asegurar o funcionamento das infraestruturas críticas.

Para executar estas medidas, a resolución sinala que “a cidadanía ten o deber cívico de colaborar e non obstaculizar o labor dos axentes da autoridade no exercicio das súas funcións”, e engade que “o incumprimento ou a resistencia ás ordes da autoridade competente será sancionado conforme o disposto nas leis”.

Todas estas medidas aplicaranse “de acordo cos principios de proporcionalidade e necesidade, dirixidos a protexer a saúde e seguridade dos cidadáns e conter a progresión da enfermidade”.

COORDINACIÓN ENTRE CORPOS

O Real Decreto ditado polo Goberno establece que todas as Forzas de Seguridade do Estado, incluídas as autonómicas e locais, quedan baixo as ordes directas do ministro do Interior para “a protección de persoas, bens e lugares”.

Precisamente un dos obxectivos da orde ditada por Grande-Marlaska é “garantir unha acción concertada das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, os corpos de policía autonómicos, as policías locais e o persoal e empresas de seguridade privada, para a implantación e o cumprimento, en todo o territorio nacional, das medidas previstas no Real Decreto”.

Sinala neste sentido que “en todos os dispositivos de seguridade potenciarase a colaboración e coordinación entre os corpos policiais con competencia en cada ámbito territorial”. Tamén establece “a colaboración do persoal de seguridade privada que preste servizo nas instalacións ou servizos afectados”.

A tales efectos, o Ministerio do Interior constituirá un Centro de Coordinación Operativa “que asegure unha transmisión permanente e continúa de información coas Forzas e Corpos de Seguridade, xa sexan estatais, autonómicas ou locais, tanto para a difusión de ordes e directrices de actuación como para a recepción e seguimento das novidades que se produzan”.

APOIO ÁS AUTORIDADES SANITARIAS

A orde pon ao dispor das autoridades e dos profesionais sanitarios “aquelas capacidades dos corpos policiais que sirvan para auxiliar ás institucións e aos profesionais sanitarios ante situacións nas que devandito auxilio sexa necesario para que poida prestarse asistencia sanitaria urxente ás persoas que o precisen”.

Neste sentido, indícase que “se reforzarán as medidas policiais de seguridade tendentes a garantir o normal funcionamento de centros sanitarios”. Este reforzo tamén se aplicará “en establecementos de elaboración, almacenamento e distribución de produtos farmacéuticos ou sanitarios”.

“Cando resulte necesario en atención ás circunstancias, apoiaranse os desprazamentos dos servizos sanitarios ou de emerxencias”, sinala así mesmo a resolución.

LIBERDADE DE MOVEMENTOS

O Real Decreto ditado polo Goberno introduce unha serie de limitacións para a liberdade deambulatoria dos cidadáns. A resolución ditada por Grande-Marlaska indica neste ámbito que as Forzas e Corpos de Seguridade “establecerán dispositivos de seguridade, fixos e móbiles, tanto nas vías e espazos públicos como na rede de transporte, e en particular naqueles lugares ou franxas horarias que especificamente se poidan ver afectados polas restricións que se acorden, para asegurar a observancia das medidas limitativas da liberdade ambulatoria”.

“En todo caso, na actuación das Forzas e Corpos de Seguridade terase en conta a necesidade de garantir que os cidadáns poidan acceder aos seus postos de traballo e aos servizos básicos en caso necesario, así como a de permitir a mobilidade do persoal pertencente a entidades dedicadas á prestación de servizos esenciais ou ao abastecemento e distribución de bens e servizos de primeira necesidade”, recolle a orde.

OUTRAS MEDIDAS

A orde aborda así mesmo outros ámbitos de actuación das Forzas e Corpos de Seguridade en aplicación do disposto no Real Decreto ditado polo Goberno. Os axentes, por exemplo, deberán prestar o seu apoio “ás medidas destinadas a garantir a subministración alimentaria, e doutros bens e servizos”.

Sinala tamén, entre outros elementos, que “se reforzarán as medidas policiais de seguridade tendentes a garantir o normal funcionamento das infraestruturas críticas”.

levarán a cabo así mesmo tarefas de “apoio ás medidas restritivas en relación coa actividade comercial, apertura de establecementos e actos de culto”.

A orde tamén dedica un apartado á protección da saúde dos axentes das Forzas e Corpos de Seguridade. “Os funcionarios policiais incluídos no ámbito de aplicación desta orde, independentemente do seu corpo de pertenza, teñen dereito a unha protección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo. Observaranse en todo caso as recomendacións e instrucións impartidas en cada caso polas autoridades sanitarias en relación coa prevención da transmisión do coronavirus”, sinala o texto.