2019-02-22 – 20190222 rueda prensa xunta goberno 34

2019-02-22 – 20190222 rueda prensa xunta goberno 34