DIEGO OTERO XUNTO COS OUTROS CATRO DEPORTISTAS GALEGOS

DIEGO OTERO XUNTO COS OUTROS CATRO DEPORTISTAS GALEGOS
Diego Otero xunto cos outros catro deportistas galegos.